Thumb f6683ef81e8331bb1b092935c7b52091d40c1c3b
01682106c96b58f351dde7b8bc9b7d2bfd8e2e4a

Laurent-Jan van der Westen

Ik collecteer omdat:

ik geloof dat gehandicapte kinderen - juist nu in tijden van Corona - meer eenzaamheid ervaren dan normaal. ik geloof dat we gehandicapte kinderen en hun ouders / verzorgers hierbij kunnen helpen. ik geloof dat iedereen zijn medemens wil helpen.
Tikkie
27

donaties

€ 230

ingezameld